Vi utvecklar människor, företag och vår omvärld

Ambiento är ett oberoende konsultföretag inom management, verksamhetsutveckling och IT. Att kontinuerligt utveckla människor är en bärande del i vår verksamhet. I vår miljö vidareutvecklas och inspireras såväl individer som team. Vi bidrar till att skapa en motiverande arbetsplats där människor möts. Våra medarbetare skapar tillsammans med våra kunder ett hållbart, inspirerande och utvecklande arbetsliv.

Solnedgång vid Kungsgatan i Stockholm

Passion

Att känna passion och glädje är viktigt i vårt arbete och vår vardag och något vi konstant eftersträvar som en naturlig del såväl inom Ambiento som hos våra kunder. Vi är genuint intresserade av våra kunder och medarbetare, deras situation, utmaningar och möjligheter och känner stolthet och engagemang i det vi gör och bidrar till.

Kunskap

Kunskap och vidareutveckling av både oss själva och våra kunder är kärnan i det vi arbetar med dagligen. Vi slutar aldrig vara nyfikna och hjälper varandra och våra kunder att våga prova nya vägar och utvecklas över tid. Varje medarbetare utvecklas utifrån sin utgångspunkt och ambition där vi erbjuder en miljö som släpper fram energi, kreativitet och samarbete.

Integritet

Genom att vara goda förebilder bidrar vi till att utveckla oss själva och vår omgivning. Vi strävar efter att vara konsekventa och lätta att förstå och tydliga i vår kommunikation. Vi är ödmjuka och söker konstruktiva lösningar i komplexa sammanhang och förhåller oss till situationer utan att påverkas av yttre påtryckningar. Saker som vi utlovar blir gjorda och vi tror på och står för det vi gör och vågar erkänna när det blir fel.

Hållbarhet

Hållbarhet är en förutsättning, både för människor och för planeten. Därför främjar vi en kultur och miljö som inspirerar till kunskap, eftertanke och engagemang runt hållbarhet. Vår ambition är att kontinuerligt sträva efter en positiv förändring, både inom vårt företag och runt omkring oss. På så sätt bidrar vi till en värld som kan utvecklas i rätt riktning. Vi är övertygade om att varje individ fungerar bäst när man finner balans i livet. Vi arbetar långsiktigt och lägger energi på individuellt välmående och långsiktiga relationer.

Människor runt konferensbord

Vår kultur

Ambiento är ett företag som centrerar verksamheten runt våra medarbetare och kunder. Vi har en professionell, öppen och inkluderande kultur där alla bidrar till vår gemensamma framgång. Vi bejakar individen och söker att utveckla individens unika färdigheter över tid. Vi eftersträvar aktivt jämställdhet och tror på alla personers individuella förmåga. Vi tror på en platt organisation utan titlar och hierarkier där varje individs ambition, driv och förmåga är grunden till utveckling och framgång. Vi möter människor och situationer med respekt, nyfikenhet och närvaro. Som personer kännetecknas vi som ansvarstagande, personliga, ödmjuka och har integritet.

Bild på kaffekopp, kort skärpedjup

Vi bidrar till utveckling

Vi verkar i en omvärld med snabba förändringar där våra kunders perspektiv, situation och miljö är utgångspunkten i allt vi gör. Att effektivisera, vidareutveckla och automatisera verksamhet och processer i syfte att frigöra medel och kapacitet med hjälp av informationsteknologi ställer krav på metoder, arbetssätt och styrning.

Man med mobil och laptop

Företag och organisationer vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar genom att balansera en snabbrörlig affärsutveckling med kostnadseffektiva, skalbara processer. Arbetet med att förfina organisationen och etablera nya arbetssätt för att leda och styra mot fortsatt kontinuerlig förändring är en framgångsfaktor.

Processer och informationsflöden inom kund- och marknadsnära områden har historiskt varit mindre hårt kopplade mot exempelvis varuförsörjning, planering och finans. Verksamheter som arbetar för att förädla sina erbjudanden och vidareutveckla sina processer efterfrågar en tätare integration av affärsprocesser som knyter ihop olika delar och skapar sömlösa processer och kundvärde. Med högre grad av automation och hög kvalitet på information så kan positiva kundupplevelser erbjudas genom alla interaktioner.

Arbetssätt och metoder är viktiga delar i lyckade införanden oavsett om en förändring ska införas via ett projekt eller som del i en kontinuerlig förbättring. Inför beslut om förändring kan nyttoberäkning, affärsanalys, informationsanalys och prioritering behöva göras t.ex. för att säkra att fokus läggs på rätt saker och vid lämpligaste tidpunkt. I samband med införande kan förändringsledning, kommunikation och utbildning behövas och organisation förberedas.

dekorativ linje
”Utan det samarbete och den erfarenhet som Ambiento bidrar med till vår verksamhet, så hade införandet av vår nya IT plattform tagit väsentligt mer tid och kostat mer. Genom Ambientos stöd så utmanas både vi som kund men även våra andra samarbetspartners vilket bidrar starkt till vår framgång och att vi utvecklas.”

Vårt erbjudande

Vi erbjuder oberoende och marknadsledande specialistkunskap för utveckling, effektivisering och automation av verksamhet och processer. Vi använder vår djupa och breda erfarenhet inom våra expertområden och tillämpar dem med moderna metoder och processer för att möjliggöra förändring och innovation tillsammans med våra kunder och nätverk av samarbetspartners.

Typiskt verkar vi i roller som specialiststöd på kundens sida eller som ett mindre team. Vi arbetar oberoende från produktleverantörer och styrs inte av licensförsäljning, drift- eller förvaltningsåtaganden. På Ambiento arbetar vi med olika typer av projekt och kan tillhandahålla såväl mindre som medelstora team. Erfarenhet är ett viktigt komplement till sakkunskapen. Även om varje projekt har sina specifika utmaningar så har vi ofta stött på liknande frågeställningar tidigare. Vi bidrar aktivt till att överföra kunskap såväl på kort som lång sikt hos våra kunder.

Exempel på erbjudanden:

Ambiento /Advisor & Specialist Rådgivning och expertstöd alternativt tillfälliga linjeroller

Ambiento /Leadership Projektledning och ledarskap

Ambiento /Teams Leverans av mindre projekt, delar av större projekt eller kvalitetssäkring och rådgivning

Ambiento /Subscription Paketerad återkommande rådgivning och kunskapsöverföring

Ambiento /Labs Kunskap och innovation tillsammans

Ambiento /Network Nätverk av samarbetspartners

Exempel på områden som vi verkar inom:

 • Strategi och processutveckling
 • Krav och analys
 • Business Intelligence
 • Verksamhetsutveckling och organisation
 • Program, projekt och testledning
 • Upphandling och utvärdering
 • Affärssystem (ERP)
 • Arkitektur och design
 • Förändringsledning
 • Kvalitetssäkring
 • CRM
 • Informationshantering och analys
 • Master data
 • eHandel
 • Teknik och utveckling
 • Integration
Kvinna skriver på whiteboard

Case studies

Vi brinner för att göra skillnad och skapa värde.

Nedan följer några exempel på spännande uppdrag där vi på Ambiento tagit oss an komplexa utmaningar tillsammans med våra kunder.

Ambiento logotypsymbol

Digitala betalningar
Företaget ville ersätta en äldre betalningslösning för krediter.

»
Ambiento logotypsymbol

Modern integrationsplattform
I samband med ett transformationsprogram behöver en ny integrationsplattform etableras.

»
Ambiento logotypsymbol

Effektivisering med automatiserat logistikcenter inom Retail
Företaget befinner sig i en expansiv fas där man utökar antalet butiker och accelererar digitala satsningar.

»
Ambiento logotypsymbol

Integrerad servicelösning för eftermarknad
Projektets huvudmål är att införa ett systemstöd som håller samman och understödjer en gemensam global process.

»
Ambiento logotypsymbol

Transformation av IT-funktion vid ERP-införande
En ny flödesorienterad leveransmodell med stora inslag av outsourcing ska införas.

»
Ambiento logotypsymbol

Automatiserad licenshantering för digitala produkter
Företaget behövde etablera en lösning för hantering av licenser för digitala produkter.

»
Ambiento logotypsymbol

Fältservice i molnet
Företaget hade en begränsad lösning för hantering av fältservice för några av sina servicebolag.

»
Ambiento logotypsymbol

Consumer Master Data Platform
Företaget utvecklar sin affärsmodell  mot att i ökad utsträckning sälja via eHandel direkt till slutkonsument.

»
Ambiento logotypsymbol

Optimerat butikslager mha RFID
Företaget ville förbättra och effektivisera varuförsörjningen till sina många butiker genom att få en bättre kontroll över lagersituationen i sina butikslager.

»
Ambiento logotypsymbol

Rådgivning och analys för transformation av ERP plattform
En värdering av hur en transformation från befintlig SAP ERP ECC-lösning till nästa generations SAP ERP S/4HANA plattform kunde genomföras på bästa sätt för att understödja företagets affär skulle genomföras.

»
Ambiento logotypsymbol

Införande av en modern ERP plattform (SAP S/4 HANA)
Företaget hade en föråldrad ERP-lösning som behövde bytas ut för att kunna stödja företagets utveckling och framtida vision.

»
Ambiento logotypsymbol

ECC till SAP S/4 konvertering
Företaget ville gå från tidigare SAP ECC version till SAP S/4 för att möjliggöra vidareutveckling av existerande och framtida affärsprocesserna och att kunna tillägna sig den senaste tekniken.

»
Ambiento logotypsymbol

Införande av global supply chain planeringslösning
Företaget skulle ersätta de befintliga planeringsfunktionerna med en ny standard cloud SaaS (Software as a Service) planeringslösning.

»
Ambiento logotypsymbol

Utvärdering av ERP-strategi
Ambientos roll i detta projekt var att som oberoende extern part utvärdera hur väl den befintliga ERP-strategin understödde företagets verksamhet.

»
Ambiento logotypsymbol

Testprogramledning Retail
Ambientos uppdrag var att bistå med IT-nära Testprogramledning, och Testledning samt Cut Over Planning på företagets verksamhetssida

»
Ambiento logotypsymbol

Ärendehantering, uppföljning och analys
Ambiento anlitades för kravanalys och operativ ledning för att bistå med att etablera analysplattformen där data skulle extraheras

»
Ambiento logotypsymbol

Effektiva bokslut
Ambiento anlitades för att ge en oberoende second opinion och för att bistå i arbetet med att utvärdera olika alternativ samt välja ett lämpligt systemstöd.

»
Ambiento logotypsymbol

2nd opinion införande av CPQ-lösning
Ambiento anlitades för att få en oberoende och objektiv genomlysning av projektet med rekommendationer på bästa vägen framåt för att komma till rätta med de utmaningar som förelåg.

»
Ambiento logotypsymbol

Analys av supportprocesser och effektivitet inom IT-förvaltning
Ambiento fick i uppdrag att göra en genomlysning av befintlig organisation, processer och arbetssätt och ge förslag på förändringar och förbättringar som skulle leda till ett effektivare arbetssätt.

»
Ambiento logotypsymbol

Rådgivning arkitekturstöd och förändringsledning e-handel
Ambientos uppdrag var att stödja kundens chefsarkitekt i arbetet att fastlägga arkitekturella principer för att driva arkitekturarbetet framåt.

»
Kvinna med laptop

Vill du jobba med oss?

Vi söker personer med gedigen kunskap inom samtliga av Ambientos erbjudanden. Passar du in på Ambiento och vill du bli en del i vårt växande team, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

  Ambiento will process your personal data when you send this form.