Testprogramledning Retail

Företaget hade ambitionen att öka omsättningen inom sin ehandel och samtidigt effektivisera varuförsörjningen till både butiker och ehandelskunder.

Den befintliga lagerlösningen hade för låg kapacitet och understödde heller inte ehandel på ett effektivt sätt. Ett beslut fattades att investera i ett nytt helautomatiserat centrallager med högre kapacitet för varuförsörjning till ehandel och butik i samma lösning.

Ett program med flera olika delprojekt startades upp för uppförande av ett högautomatiserat lager, införande av nya lagersystem samt genomföra nödvändiga förändringar av affärslogik i affärssystem och ehandelsflöden.

Ambientos uppdrag var att bistå med IT-nära Testprogramledning, och Testledning samt Cut Over Planning på företagets verksamhetssida.

Lösning

I den nya lösningen hanteras alla order likartat och plockas från samma lager, oavsett om det gäller butikspack eller e-handel. För att hantera denna komplexa affärslogik infördes en ny optimeringslösning kopplad mot affärssystemet för att hantera beräkningar och allokeringar av hur lagerlagda varor skulle reserveras mot olika typer av order.

Med den nya lösningen tog man även höjd för att över tid kunna införa större förändringar i kundresan för e-handel genom möjligheten att införa nya leveransmodeller där beställningar kunde varuförsörjas direkt från varuhus utan att plockas från lager. Detta möjliggör att butikslager kan exponeras och tillgängliggöras för e-handelskunder på nya sätt exempelvis genom direktleveranser från butik till slutkund och expressleverans för avhämtning inom två timmar i butik.

Flera lösningar, system, integrationer och master data var involverade så som lagerhanteringssystem/WMS, e-handelslösning, affärssystem/ERP samt optimeringslösning för varuförsörjning.

Programmet hade mycket stor påverkan på hela det befintliga systemlandskapet och även integrationsmässigt gjordes större förändringar i både befintliga integrationer samt genom att hela e-handelsflödet styrdes om från att tidigare gå direkt från e-handelsplattformen till lagersystem till att istället gå via affärssystemet som i sin tur genererade plockordrar till nya lagerlösningen.

dekorativ linje
De kvalitetsfrågor man brottats med under inkörningsperioden har framför allt varit kopplade till infasning av en ny organisation på lagret och inte till de nya IT-systemen…

Införande

I programmets första fas fokuserade man på att implementera den nya enlagerslösningen och avveckla tidigare lagerlösningar. En fast deadline där tidigare lager skulle stängas ned styrde tidplanen och på grund av många beroenden, hög komplexitet och korta ledtider genomfördes därför endast mindre förändringar i befintliga leveransmodeller i den första fasen. Implementationen gjordes i två steg där man först gick live med retail/butik och sedan e-handel.

Efter en omfattande inledande planeringsfas där en analys över hur olika planeringsblock samverkade och skulle levereras, utarbetades en övergripande testplan fram för programmet.

Flera olika leverantörer var involverade och det fanns många koordineringspunkter mellan de olika aktörerna (så väl interna som externa). En ytterligare komplexitet var att de olika parterna även arbetade utifrån olika leveransmodeller. Några ville köra större sekventiella leveransblock enligt en vattenfallsmodell medan andra intressenter ville arbeta mer inkrementellt och iterativt utefter agila metoder.

Många olika typer av tester behövde planeras och genomföras för att kvalitetssäkra så väl digitala som fysiska processflöden. Tester genomfördes både fristående av enskilda komponenter var för sig och som integrerade regressionstester ”end-to-end”.

En stor utmaning var svårigheten att kunna testa automationslösningen och de integrationer som gick mellan lagerlösningen/WMS och de fysiska automationskomponenterna inne i själva lagerbyggnaden kopplat mot warehouse control-systemet. Det enda sättet att testa dessa lösningar var att göra detta fysiskt ute på plats i lagerlokalen. Detta var ett av de svåraste testcasen att arbeta igenom i och med att det inte var möjligt att genomföra tester på plats efter go live. Detta i kombination med att lösningen för varuförsörjning också driftsattes innan e-handelslösningen var helt testbar gjorde det till en verklig utmaning kopplat till testområdet.

På grund av förseningar i systemutvecklingsarbetet och det faktum att en del kritiska systemfel identifierades relativt sent i programmet blev tiden för fysiska systemtester på plats också pressad givet att det fanns ett hårt slutdatum där gamla lagret skulle stängas ned och det nya lagret vara driftsatt.

När man skrev lösningsförslagen för programmet så beskrevs typiskt förändringar gentemot befintliga lösningar. En beskrivning av hur allt annat som inte direkt påverkades av projekten var dock inte dokumenterad på detaljnivå. Helhetslösningen var sammansatt av många enskilda komponenter och hur allt faktiskt var tänkt att hänga samman i detalj var inte tillräckligt väl beskrivet. Detta blev en utmaning för programmet när helhetsflödena skulle dokumenteras för att sätta samman alla testfall.

Avsaknaden av detaljerad beskrivning av helhetslösningen lyftes även fram som en risk i programmet. Mycket tid lades på att dokumentera end-to-end flödena tillsammans med lösningsarkitekterna för de olika delprojekten först under testplaneringen i takt med att utvecklingsarbetet färdigställdes, precis innan testerna skulle påbörjas.

En framgångsfaktor i detta arbete var att ha med sig de rätta representanterna från verksamheten, vilka hade kunskap om hur man ville att de nya arbetsprocesserna skulle fungera i praktiken.

Affärsnytta

Givet de högnivåkrav som var uppsatta så har programmet levererat i enlighet med uppsatta mål. Programmet kom i mål utan allt för många kritiska fel och avetableringen av gamla lagret slutfördes bara några veckor innan utsatt tid, enligt tidsplan.

De kvalitetsfrågor man brottats med under inkörningsperioden har främst varit kopplade till infasning av en ny lagerorganisation och inte till IT-system. En ytterligare utmaning var också att hantera och tillgodose nya affärskrav vilka fördes fram i ett sent skede av programmet.

Efter en del inledande inkörningsproblem med ökade ledtider som följd ser företaget nu en positiv utveckling där ledtider kortas ned successivt.

Kontakta oss

    Ambiento will process your personal data when you send this form.