Införande av global supply chain planeringslösning

Företaget skulle ersätta de befintliga planeringsfunktionerna med en ny standard cloud SaaS (Software as a Service) planeringslösning. Med hjälp av den nya lösningen skulle manuella arbetssätt och moment automatiseras och konsolideras, planering på mer granulär nivå införas och en etablering av en gemensam central databas för planeringsdata införas.

Ambientos roll i detta projekt var att projektleda IT införandet, designa och realisera IT och integrationer samt driftsätta tillsammans med verksamhetens representanter. Införandet innebar en stor grad av konsolidering jämfört med den tidigare lokala lösningar till en global, centraliserad och automatiserad approach vilket ställde stora krav på integrationer och data. Den nya lösningen innefattade data från mer än 150 länder också införandet innefattade nya funktioner som t.ex. planering av lågfrekventa artiklar och optimering av servicenivåer för alla företagets artiklar och deras lagerpunkter runt om i världen.

Lösning

Scopet för projektet innefattade prognostisering, kapacitetsplanering och lagerstyrning. Historiska data används tillsammans med manuell input, korrektioner för ovanliga situationer (t.ex. felaktigheter eller onormala situationer). Olika avdelningar ges möjlighet att påverka data, t.ex. baserat på produktsortiment, servicegrad, geografi, produktlivscykel och kundsegmentering. Funktioner för att planera nya artiklar med hjälp av referens till liknande existerande artiklar infördes och support för övergång från manuell påverkan till automatisering. Cykliska mönster som t.ex. säsong inkluderas baserat på historiska data. Planering baserad på såväl bottom-up som top-down principer med aggregering och disaggregering av data i realtid. Även prognostisering i värde med valutor stödjs.

Kapacitetsplaneringen stödjer att allokering av volymer med olika sourcingalternativ som allokering av volym till alternativ tillverkningsenhet eller leverantör. Detta gör det är möjligt att planera och styra kapacitetsutnyttjandet för de kommande månaderna för att kunna balansera planerad efterfrågan mot planerad kapacitet. Såväl prognostisering som kapacitetsplanering genomförs på månadsbasis.

Lageroptimering görs på artikel och lagerpunkt nivå. Lösningen innehåller algoritmer som baserat på en olika variabler beräknar optimala säkerhetslagernivåer och beställningspunkter. Nivåerna är dynamiska och innefattar tidsperspektiv vilket gör att nivåerna anpassas beroende på t.ex. variabilitet, standardavvikelse och cykliska mönster.

I och med att scopet var globalt och innefattade en stor mängd artiklar så infördes rutiner och lösningar som möjliggör en hög grad av automation. Detta inkluderar såväl övervakning men också proaktiva notifieringar där systemet identifierar situationer som är identifieras som ovanliga eller sticker ut från mönster.

dekorativ linje
Förbättrad planering gör det möjligt att ge högsta möjliga kundservice till lägsta möjliga kapitalbindning.

Införande

Införandet gjordes i två steg där första steget fokuserade på prognoser och kapacitet medan det andra steget fokuserade på lagerstyrningen. Tester och analyser gjordes för att säkra övergången från den gamla lösningen till den nya och fall-back rutiner skapades om oförutsedd situation skulle uppstå.

Den SaaS- baserade lösningen får data från källsystem via integrationer och resultat skickas tillbaka från planeringslösningen till företagets ERP system för uppdatering av master data och genomförande av resultat som t.ex. skapande av påfyllnadsordrar, produktion, lagerflyttar och liknande. Det scopet i projektet var globalt och innefattade en stor mängd artiklar och data så gjordes noggranna tester av performance som del i testarbetet.

I och med att planeringssystemet är ett SaaS system så uppgraderas det periodiskt av leverantören. Detta sker 4 gånger på år och i uppgraderingscykel så genomförs de nödvändiga aktiviteterna varpå regressionstest genomförs.

Affärsnytta

En förbättrad planering gör det möjligt att optimera användningen av de resurser som finns i verksamheten samtidigt som man kan ge högsta möjliga kundservice till lägsta möjliga kapitalbindning. En förbättrad planering för artiklar och lager generellt i kombination med förbättring av lågfrekventa artiklar specifikt gör det möjligt för företaget att leverera maximal kundnytta.

Att konsolidera planeringslösningen från olika lokala lösningar till en centraliserad lösning där alla delar data innebar arbete men resulterar i kvalitet och höjd precision i arbete och resultat.

Standard SaaS- lösningen som uppgraderas regelbundet innebär att verksamheten kontinuerligt får tillgång till och kan börja använda förbättrade och nya funktioner. Genom att ta bort beroenden till egenutvecklade lösningar så togs beroende till lokal kompetens bort och möjligheten att att över tid få tillgång till kompetens på plattformen säkerställdes

Kontakta oss

    Ambiento will process your personal data when you send this form.