Modern integrations-plattform

Case study in Swedish:

I samband med ett transformationsprogram behöver en ny integrationsplattform etableras. Plattformen är inte bara införande av en modern teknik utan påverkar företaget i flera dimensioner. Med den nya plattformen flyttar man från periodisk tidsstyrd filförflyttning till händelsebaserad styrning eller styrning baserad på prenumeration.

Ambiento bistår inom krav, design och arkitektur, integrationsutveckling samt kvalitet och test.

Lösning

Transformationsprogrammet medför att gamla och nya applikationer behöver samexistera och ”prata med varandra” trots skillnader i teknologi och informationsmodeller. Målet är att den nya integrationsplattformen ska täcka verksamhetens fulla behov. Plattformen ska kunna hantera olika principer och system; Cloud, on-premise och hybridscenario.

Lösningen är cloudbaserad (Micosoft Azure) och bygger på principer om mikrotjänster vilka utför definierade tjänster (exempelvis transformering och autentisering). Grundprincipen är att integrationsplattformen ska vara ”stateless” där varje ”request” genomförs isolerat och där nödvändig information för att uppfylla transaktionen tillhandahålls vid varje enskilt tillfälle.

Jobben orkestreras beroende på lasten i plattformen och skalas upp eller ner dynamiskt efter behov och regler, baserat på ”serverless”. En ”konsument” betalar för tiden som processorn på tjänsten arbetar, vilken skalas dynamiskt upp och ned efter behov.

Ett antal centrala principer för hur arbetet runt integration ska bedrivas har etablerats (exempelvis inom säkerhet/autentisering, personally identifiable information (PII) med koppling till GDPR och lagring).

För att bygga integrationer på ett enhetligt sätt så har ett antal mönster ”patterns” definierats. Huvudsakligt mönster är ”Claim-Check” med meddelande på servicebussen vilket beskriver vilken data som finns i det faktiska meddelandet men där det faktiska meddelandet placeras på ett annat ställe där det är upp till den mottagande funktionen att hämta meddelandet. Utöver ”Claim-Check” -mönster används även ”Request-Reply” och ”ETL”.

API:er definieras och konsumeras via en central API-plattform. System som vill anropa ansöker om att kommunicera med de API:er som de behöver. Förändringar hanteras med ”pipeline hantering” och vid ändring utförs automatiskt ett antal kontroller som efter godkännande införs på testversion av API:et.

Efter godkännande av ägare så görs ett automatiskt införande till kvalitetsmiljön varifrån det sedan görs en automatisk driftsättning till produktionsmiljön.

dekorativ linje
En hög grad av automatisering och inbyggda tester gör det möjligt att snabbt kunna testa och införa förändringar utan tidskrävande manuell handpåläggning.

Införande

En central funktion har etablerats som ägare till API-plattformen vilket ger en översikt, tydligt ägande samt kontroll av API:er. Integrationsfunktionen fungerar som ett kitt emellan olika delar i verksamheten och översätter kraven, vilket skapar tydlighet och kvalitet.

En utmaning i införandet är att etablera en säker lösning vid koppling mot on-premise system. Skalbarheten i cloudsystemen har också inneburit utmaningar, till exempel vid stora transaktionsmängder i kombination med synkrona anrop. Detta kan leda till stora mängder av parallella anrop vilket kan riskera att ”sänka” system som inte skalar upp lika mycket.

Affärsnytta

Införandet av den nya integrationsplattformen har gjort det möjligt att fasa ut och även i vissa fall återanvända gamla integration när de flyttas över till den nya plattformen.

I och med att lösningen ligger i cloud så ges en snabbare tillgång till nya funktioner och lösningar. En hög grad av automatisering och inbyggda tester gör det möjligt att snabbt kunna testa och införa förändringar utan tidskrävande manuell handpåläggning.

Genom att plattformen bygger på standardiserade mikrotjänster som återanvänds så kan resursbehovet minskas och hastigheten höjas. Återanvändning av funktioner innebär att mer tid kan läggas på vidareutveckling istället för förvaltning och det blir möjligt att automatisera funktioner, till exempel övervakning, felhantering och loggning.

Ledtider har även förkortats vilket ger snabbare tillgång till uppdaterad information vilket i förlängningen även ger bättre underlag för att fatta beslut.

Kontakta oss

    Ambiento will process your personal data when you send this form.