Rådgivning arkitekturstöd och förändringsledning e-handel

Företaget hade förvärvat flera bolag med olika tekniska plattformar. När dessa skulle integreras i en gemensam miljö ställdes man inför utmaningen att gå från en monolitisk IT-arkitektur till en mer modulär och molnbaserad miljö. Målet var att skapa en gemensam plattform för e-handel genom att harmonisera IT-system och möjliggöra framtagandet av globala erbjudanden.

Ambientos uppdrag var att stödja kundens chefsarkitekt i arbetet att fastlägga arkitekturella principer för att driva arkitekturarbetet framåt.

Identifierade utmaningar

De förvärvade företagen använde olika tekniska plattformar och arbetsmetoder. Detta skapade svårigheter för ledningsgruppen att överblicka behovet av samordning och stöd för utvecklingsarbetet, särskilt när det gällde arkitekturella frågor relaterade till övergången från serverbaserad till molnbaserad struktur.

dekorativ linje
Ledningsgruppen stod inför utmaningen att leda den nödvändiga förändringen och öka samarbetet inom hela organisationen.

Under arbetets gång framgick att olika arbetsmetoder användes i de olika arkitektteamen. Avsaknad av gemensam metodik samt bristande samarbete mellan olika IT-team och mellan affär och IT orsakade flaskhalsar och bromsade upp utvecklingen.

För att lösa dessa problem och för att öka graden av samarbete och dialog mellan alla parter behövdes både teknisk kompetens och en tydlig strategi för förändringsledning.

Ambiento fick i uppdrag att ta fram förslag på nya arbetssätt vilka skulle främja samarbete och underlätta det kommande förändringsarbetet.

Rekommendationer och resultat

Under projektet identifierades flera viktiga framgångsfaktorer. Lösningar inom tre huvudområden togs fram för att adressera de utmaningar projektet stod inför.

1. Tydlig, gemensam vision och målsättning för koncerngemensam samarbetsstruktur

Ledningen föreslogs ta en mer aktiv roll i att stödja och driva förändringen genom att tydligt kommunicera vision och mål samt uppmuntra till delaktighet och engagemang från alla nivåer i organisationen.

En tydlig förändringsledningsstrategi togs fram för att involvera medarbetarna genom hela processen. Denna inkluderade utbildning och workshops för att säkerställa en god förståelse för den framtida arkitekturen och förklara fördelarna med den.

2. Arkitekturellt ramverk som stöd för det vidare utvecklingsarbetet

Projektet föreslog att en analys av den befintliga arkitekturen skulle genomföras för att identifiera flaskhalsar och potentiella förbättringsområden. Ett stödjande dokument med ett föreslaget arkitekturellt ramverk sattes samman för att ge organisationen en tydlig riktning i analysarbetet.

Resultatet av analysen skulle sedan ligga till grund för en gradvis övergång till en modulär och molnbaserad infrastruktur.

3. Etablering av arkitekturforum för arkitekturteamen där framdrift kan säkras

En ny mötesstruktur med regelbundna möten mellan identifierade team och intressenter togs fram för att främja kommunikation, samarbete och för att säkra framdrift mot satta mål.

Baserat på framtagna rekommendationer etableras nu en ny arkitektur och effektivare samverkansformer införs. Dessa möjliggör framtagandet av globala erbjudanden i linje med målbilden.

Kontakta oss

    Ambiento will process your personal data when you send this form.