Rådgivning och analys för transformation av ERP plattform

Företaget opererar globalt i många länder och driver kontinuerligt flera större parallella initiativ och transformationsprojekt för att utveckla sin verksamhet. Företaget är del av en koncern där vissa lösningar är gemensamma inom koncernen och vissa är mer företagsspecifika. Företaget har flera ERP system och bedömer fördelar respektive nackdelar med att konsolidera till färre system eller gå emot mer decentraliserad approach.

En värdering av hur en transformation från befintlig SAP ERP ECC-lösning till nästa generations SAP ERP S/4HANA plattform kunde genomföras på bästa sätt för att understödja företagets affär skulle genomföras.

Det fanns flera anledningar till att genomföra en transformation till ny plattform; effektivisering av affärsprocesser, justering av affärsmodell, förbereda IT landskapet för uppköp (M&A), teknik samt kommersiella aspekter.

Ambiento anlitades för att genomföra en analys och rådge runt vilka möjliga alternativa tillvägagångssätt som fanns och borde värderas.

Analys

Det fanns flera olika aspekter att ta hänsyn till i arbetet. Frågeställningar runt affärsmodell hade påverkan på den framtida systemarkitekturen och blev bärande randvillkor i analysarbetet.

Val av införandemetod var en annan faktor vilken hade stor inverkan. Frågeställningar som värderades här var exempelvis hur stor del av förändringarna som var lämpliga att införa innan, under respektive efter transformationen av systemarkitekturen och hur förändringen kunde taktas på lämpligaste sätt så att ett gradvist införande kunde möjliggöras.

Tekniska aspekter och integrationer var också faktorer som bedömdes utifrån grad av teknisk skuld och behov av förändring vilket påverkade exempelvis resurs- och tidsplaner. Överväganden runt grad av konvertering eller nyinstallation bedömdes också utifrån tids-, kostnads- och resursperspektiv.

För att genomföra analysen användes flera metoder. Jämförande mål- och nulägesanalys genomfördes för att utvärdera affärsmässiga samt tekniska beroenden. Beroendeanalys gjordes för att identifiera möjliga transformationsvägar samt nödvändiga förändringar och förutsättningar för transformationer. Som del i beroendeanalysen genomfördes också en kvalitativ ändringsanalys för de områden som skulle genomgå strukturell förändring, t.ex. genom applikationsbyten när det ändrades mellan plattformarna. Vid S/4HANA konvertering kan ut- respektive infasning av applikationer, teknik och processer sekvenseras på olika sätt. Ändringsanalysen gjorde det möjligt att bedöma och planera omfattningen och scope och göra det möjligt att definiera möjlig införandealternativ. Extern informationsbedömning konsulterades också med hjälp av Ambiento /Network. På detta sätt kunde analysen kompletteras med ett outside–in perspektiv.

dekorativ linje
Frågeställningar vilka låg på den kritiska linjen för framdrift tydliggjordes genom beroendeanalyser. Detta angreppssätt gjorde det möjligt att ställa olika alternativ mot varandra och därmed fatta väl underbyggda beslut.

Resultat och affärsnytta

Analysarbetet som Ambiento genomförde kombinerade den strategiska nivån med flera olika perspektiv runt arkitektur, applikation och teknik. Genom att kombinera de olika perspektiven kunde alternativen tydliggöras och för- och nackdelar bedömas.

Frågeställningar vilka låg på den kritiska linjen för framdrift tydliggjordes genom beroendeanalyser. Detta angreppssätt gjorde det möjligt att ställa olika alternativ mot varandra och därmed fatta väl underbyggda beslut. Arbetets strategiska karaktär gjorde det extra viktigt att dra fakta- och erfarenhetsbaserade slutsatser och kunna kvantifiera de olika frågornas faktiska inverkan.

Ambiento ledde och genomförde analysarbetet tillsammans med utpekade nyckelpersoner från företaget. Företaget representerades från såväl strategisk som operativ nivå med deltagare från både verksamhet och IT. Genom att kombinera behoven från verksamhet och IT i ett gemensamt arbete kunde flera perspektiv hanteras samtidigt vilket både effektiviserade analysarbetet med korta ledtider för att dra slutsatser och ökade kvalitet.

Resultatet av arbetet mellan företaget och Ambiento gav företaget möjlighet att bedöma och planera det fortsatta arbetet med möjliga val med konsekvenser att ta hänsyn till.

Kontakta oss

    Ambiento will process your personal data when you send this form.